Alexey Morosov. Caryatid-Supersonic, 2011
Bronze, h- 37,5 cm
Vladimir Kolesnikov. Helicopter, 2011
Canvas, oil. 180х200 cm
Rinat Voligamsi. Grandmother and other legged, 2012
Сanvas, oil. 120х160 cm
Alexey Alpatov. Sky#1, 2012
Mixed media. 280x180 cm
Studio 30. 57st, 2012
Canvas, mixed media. 145x165 cm
Alexey Morosov. CURRUS I, 2010
Bronze, 61,5x24,5x30 cm
Max Bashev. Golgotha, 2008
Acrylic, canvas. 150х120 cm
Vova Marin. Factory Chimneys, 2012
Mixed media. 105x86 cm
Max Bashev. Cecilia with her Favorite, 2010
Acrylic, canvas. 150х120 cm
Vladimir Kolesnikov. Prometheus, 2010
Canvas, oil. 150х200 cm